Р О Д И Т Е Љ И


Родитељи имају посебно значајно место у нашој школи. Сарадња са родитељима је веома успешна и редовна, а остварује се кроз редовне родитељске састанке, групне родитељске састанке и свакодневне сусрете.

Посебно значајно место у сарадњи школе и родитеља има Савет родитеља школе. То је саветодавни орган сачињен од представника родитеља ученика из сваког одељења, који се бави и одлучује о свим питањима из делокруга рада школе

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ:

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

  Септембар  
 • Конституисање савета родитеља. Избор комисија.
 • Усвајање плана рада Савета
 • Упознавање са школским календаром.
 • Увид у припремљеност школе за почетак школске године.
 • Анализа успеха ученика у протеклој школској години.
Октобар
 • Допуна плана рада Савета родитеља.
 • Упознавање са кућним редом школе.
 • Анализа услова за реализацију излета и екскурзија.
 • Информисање Савета о планираним хуманитарним акцијама.
 • Могућности за организовање друштвено корисног рада.
Новембар
 • Успех и владање ученика на крају првог тромесечија.
 • Резултати хуманитарних акција.
 • Помоћ у раду ђачке задруге.
Фебруар
 • Реализација наставног плана и програма и успех ученика на крају првог полугодишта.
 • Анализа рада комисија Савета родитеља.
 • Усвајање плана извођења екскурзија.
 • План уређења школе (стручна и материјална помоћ).
Април
 • Организовање друштвено корисног рада.
 • Помоћ у припреми прославе Дана школе.
Мај-Јуни
 • Анализа изведених излета и екскурзија.
 • Анализа оствареног друштвено корисног рада.
 • Анализа рада Савета за протеклу школску годину.
 ОШ"МЛАДОСТ" @ Томашевац 2005. , сва права задржана